Nabavka medicinsko-tehničkih pomagala – trake i lancete /RFZO, po partijama, u otvorenom postupku, JN broj 17/17/OP