III Međunarodna konferencija – „Marketing u farmaciji“

III Međunarodna konferencija -  „Marketing u farmaciji”

Treća konferencija sa međunarodnim učešćem “Marketing u farmaciji” održana je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu dana 27. marta 2010. godine. Na Konferenciji je aktivno učešće uzeo veliki broj institucija, predavača i licenciranih farmaceuta, a čitav događaj je u dva amfiteatra Farmaceutskog fakulteta pratilo preko 600 farmaceuta. Konferenciju je svojom uvodnom rečju i pozdravom prisutnima otvorila Dekan Farmaceutskog fakulteta u Beogradu Profesor Dr Nada Kovačević, a emitovan je i kratak film o Konferenciji. Čin otvaranja nastavila je Mr sci ph. Svetlana Stojkov Rudinski koja je ispred Apoteke “Subotica”, nosioca akreditacije programa kod Zdravstvenog saveta Srbije, održala plenarno predavanje, upoznavši slušaoce sa sadržajem i temama panela.

Stručni odbor Treće konferencije sa međunarodnim učešćem “Marketing u farmaciji opredelio se ove godine za naziv “Briga za pacijenta - odgovornost farmaceuta”, nastavljajući time da prati aktuelna dešavanja u farmaceutskoj delatnosti u svetu i kod nas, u okruženju dinamičnih društvenih i naučnih promena. Takođe, ova tema otvara niz pitanja stručnosti farmaceuta, ovladavanja osnovnim znanjima i veštinama, mesta i uloge farmaceuta u sistemu primarne zdravstvene zaštite, sve do integrisanja svesti o društvenoj ulozi farmaceuta i apoteka. S druge strane, briga za zdravlje stanovništva je termin koji je usvojen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije iz 2005. godine i obuhvata sve one mere i postupke koji se bave sprečavanjem bolesti, ranom dijagnostikom i primenom odgovarajućih terapijskih metoda u cilju izlečenja. Ove aktivnosti se sprovode na svim nivoima društvene organizacije i predstavljaju osnovni zadatak sistema zdravstva u Srbiji.

Nakon popunjavanja ulaznog testa, pristupilo se otvaranju panela u okviru kojih su obrađene veoma aktuelne terminološke odrednice za farmaceutski sektor Srbije, poput empatije, farmakovigilance, komplijanse, timskog delovanja, brige o pacijentu i etičnosti u kreiranju poslovnih procesa.

U okviru trećeg panela “Teorijski i praktični aspekti brige za pacijenta” Tatjana Crnjanski iz Apoteke Subotica veoma uspešno je prezentovala rad “Prikaz rezultata istraživanja u komplijansi u apotekama - aspekt farmaceuta”.

Nakon Kovilova (2008) I Subotice (2009) II, Treća konferencija “Marketing u farmaciji” potvrdila je da dalji razvoj farmaceutske delatnosti u Srbiji u velikoj meri zavisi od širokog fronta implementacije inovativnih principa marketinga, različitinh naučnih znanja i veština.

Više o temi:

http://www.marketingufarmaciji.com