Tim za farmaceutsko-ekološka pitanja

Imajući na umu sve prisutniji problem povećanog stvaranja i samim tim pravilnog odlaganja i uništavanja otpada, koji poslednjih godina prerasta u imperativ, u okviru Apoteke Subotica je formiran

TIM ZA FARMACEUTSKO-EKOLOŠKA PITANJA

Ideja ovog tima je da doprinese podizanju svesti društva o značaju ove važne teme i mogućnostima za rešavanje problema farmaceutskog otpada.

CILJEVI TIMA:

 • Praćenje važećih preporuka i pravilnika koji se odnose na problem farmaceutskog otpada
 • Saradnja sa svim relevatnim institucijama
 • Smanjivanje obima nastajanja farmaceutskog otpada
 • Rešavanje problema već postojećeg farm. otpada

ČLANOVI TIMA:

 • Sonja Vidović
 • Jasmina Vukša
 • Mika Simišić
 • Bojana Zrnić
 • Nada Rašković

AKTIVNOSTI U 2012:

 • Nastavak kontinuiranog prikupljanja farmaceutskog otpada od građana
 • Dalje edukovanje građana i rad na podizanju nivoa svesti o opasnostima farmaceutskog otpada i o pravilnom ophođenju sa lekovima
 • Sprovođenje anketa o navikama čuvanja i rashodovanja neupotrebljivih lekova i poređenje sa prethodnom godinom
 • Nastavak rada na pronalaženju partnera za prekograničnu saradnju u cilju zajedničkog uništavanja farmaceutskog otpada
 • Aktivno učešće u projektima, akcijama, tribinama gde se rešavaju pitanja vezana za ekologiju
 • Nastavak prikupljanja sekundarnih sirovina za reciklažu (papir, plastika…),  elektronskog otpada, sijalica, baterija i ostalog štetnog otpada
 • Uvođenje u upotrebu što više ekoloških potrošnih proizvoda (sredstva za higijenu, oprema za objekte, građevinski materijali…)