Stručni skup “Razvoj kompetencija farmaceuta”

Nova uloga farmaceuta u zdravstvenoj zaštiti građana definisana kao farmaceutska zdravstvena zaštita, zahteva od farmaceuta nadogradnju već postojećih znanja stečenih visokim obrazovanjem i kontinuirano unapređenje farmaceutskih veština. U poslednjih nekoliko godina uočeno je posebno interesovanje Svetske federacije farmaceuta (International Pharmaceutical Federation - FIP) za efikasnim programima za vrednovanje i razvoj kompetencija u apotekarskoj delatnosti. Okvir opšteg nivoa (General Level Framework - GLF) razvijen od akademske grupe stručnjaka CoDEG (Competency Development and Evaluation Group) iz Velike Britanije, pokazao se kao efikasan alat za razvoj i evaluaciju stručnih nadležnosti u apotekarstvu. GLF program je do sada implementiran na više kontinenata, a u Evropi osim Velike Britanije i Hrvatske, ovaj program je našao svoju primenu i u Srbiji, u Apoteci Subotica.

Iako postoje znatne razlike u obrazovnim programima, metodama učenja i prenošenja znanja, svi praktičari u farmaciji imaju isti cilj - poboljšanje zdravstvenog statusa pacijenata. Da bi se taj plemeniti cilj postigao, u svom svakodnevnom radu, bez obzira na pripadnost okruženju, naciji ili kulturi, potrebno je razviti stručno-naučne kompetencije. Implementacija GLF programa uApoteci Subotica pokazuje da se međunarodno prihvaćeni modeli za razvoj kompetencija objektivno mogu primeniti i na naše uslove.

Podstaknuta rezultatima ovog projekta, Apoteka Subotica, u saradnji sa predstavnicima CoDEG-a i strukovnim institucijama i organizacijama, 10.03.2012. organizovala je stručni skupRazvoj kompetencija farmaceuta, čiji cilj je bio prezentacija dosadašnjih iskustava, stavova i trendova razvoja stručnih kompetencija farmaceuta. Skupu je prisustvovalo oko 120 učesnika, farmaceuta iz cele zemlje, kao i gosti iz susedne Hrvatske, Makedonije i  Mađarske.

Skupu je prethodio Panel eksperata, čiji su učesnici bili predstavnici Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Farmaceutske komore Srbije, CoDEG grupe, DZ Subotica, Opšte bolnice Subotica, predstavnici Apoteke Novi Sad, Apoteke Sremska Mitrovica i Apoteke Subotica. Na panelu je razmatran i usvojen novi, revidirani dokument o kompetencijama,Global Competency Framework - Globalni okvir rada (GbCF), koji će, prema aktuelnim informacijama, tokom 2012. godine usvojiti stručni autoriteti FIP-a, kao globalni model za razvoj kompetencija farmaceuta širom sveta.

Stručno naučne kompetencije farmaceuta prema ovom modelu dele se u 3 osnovne grupe: stručne kompetencije, kompetencije organizacije i upravljanja i lične i profesionalne kompetencije.

Zaključci doneti na Panelu eksperata:

-Svaka kompetencija i svaki pripadajući specifični pokazatelj pojedinačno su razmatrani i ocenjeni najvišom ocenom uz minimalne izmene.

-Svaka kompetencija i svaki pripadajući specifični pokazatelj po ovom dokumentu su usvojeni od strane Panela eksperata

-Rezultati u Apoteci Subotica gde se GLF dokument primenjuje od marta 2011. pokazuju da je došlo do razvoja u svim kompetencijama i da je implementacija ovakvih modela primenjiva na uslove u farmaceutskoj praksi u Srbiji.

-Na osnovu proučenog materijala ustanovljeno je da je dokument primenjiv na farmaceutsku praksu u apotekama u Srbiji.

-Usvojeno je zajedničko mišljenje o važnosti podizanja ovog dokumenta na nacionalni nivo.

Skup održan 10.03.2012. bio je otvoren za širu stručnu javnost, a poseban doprinos su dali eminentni stručnjaci iz inostranstva, koji su se odazvali na poziv i inicijativu menadžmentaApoteke Subotica.

Dr Sc. ph Dušanka Krajnović (Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu) u svom predavanju ukazala je da je potreba za razvojem i evaluacijom kompetencija u farmaceutskoj zdravstvenoj delatnosti prepoznata na Farmaceutskom fakultetu, gde se programi poslediplomskih studija inoviraju i unapređuju dok se kursevi kontinuirane edukacije kreiraju prema lokalnim potrebama prakse.

Profesor Ian Bates, jedan od osnivača i predstavnik  CoDEG grupe, predavač na School of Pharmacy, University of London, stavio je u fokus značaj kontinuiranog profesionalnog razvoja (Continuing Professional Development - CPD), koji je u mnogim zemljama ustanovljen kao obavezan. Ovaj eminentni stručnjak i predavač (Head of Educational Development, School of Pharmacy, University of London) upoznao je prisutne sa svetskim tendencijama i smernicama u profesionalnom obrazovanju i razvoju farmaceutske prakse, i na interaktivan način uspeo da učesnicima približi modele edukacije i nove pravce razvoja karijere farmaceuta, u skladu sa svetskim trendovima.

Direktor Apoteke Subotica,  mr sci. spec. ph Svetlana Stojkov Rudinski, predstavila je iskustva Apoteke Subotica iz prethodnog perioda, gde je uz pomoć GLF dokumenta u toku 2011. godine (mart i oktobar) izvršena procena kompetencija 32 farmaceuta. Nivo kompetentnosti farmaceuta procenjivan je na osnovu metodologije primenjene u drugim zemljama koje su prihvatile GLF dokument. U periodu između dva ocenjivanja u ustanovi su sprovedene aktivnosti i edukacije radi poboljšanja svih kompetencija, sa akcentom na oblasti koje su bile ocenjene kao slabije. Rezultati drugog kruga procene kompetencija pokazali su da je došlo do razvoja u svim kompetencijama, što je potvrdila praksa i u drugim zemljama. Implementacijom GLF dokumenta Apoteka Subotica je načinila pionirski korak na putu koji vodi ka modelu globalno primenljivog instrumenta procene i razvoja farmaceutskih kompetencija.

Kroz predavanje Dr Sc. Arijane Meštrović (koordinator CoDEG grupe za jugoistočnu Evropu) detaljnije smo se upoznali sa sadržajem dokumenta Global Competency Framework - Globalni okvir rada (GbCF), kao i sa dosadašnjim iskustvima u primeni GLF dokumenta u apotekama u Hrvatskoj.

Farmaceutska zdravstvena zaštita je profesionalna delatnost u kojoj farmaceut preuzima odgovornost za pozitivan ishod terapije lekovima (Hepler i Strand, 1989.). Danas mnoge zemlje nastoje da uklope taj novi koncept u svoj sistem zdravstvene zaštite. Po ovom konceptu, u središte pažnje i farmaceuta i lekara stavlja se pacijent kome je potrebno lečenje. Zato je izuzetno važno da farmaceut razvije stručno-naučne kompetencije, s ciljem bezbedne i efikasne primene lekova kod pacijenata. Primena GbCF dokumenta u Srbiji, usvojenog 09.03.2012. na Panelu eksperata u Subotici, može biti od nacionalnog značaja i poslužiti kao početna osnova daljeg unapređenja farmaceutske prakse u javnim apotekama u našoj zemlji, koja je implementacijom ovog dokumenta postala deo globalnog razvojnog projekta.